Stanovy

I.
Základní ustanovení

Spolek s názvem Lukostřelecký klub Dominik, z.s. (dále jen LK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují lukostřelecký sport, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem LK je K Pišici 301, Pardubice – Staré Čivice, PSČ 530 06

LK bylo přiděleno IČO: 70824088

II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností LK je:
  1. provozovat lukostřelecký sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  4. vést své členy a ostatní zájemce o lukostřelecký sport k dodržování základních sportovních, bezpečnostních, etických a mravních pravidel,
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, činnosti zaměřené proti používání drog a jiných zakázaných prostředků apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 2. LK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.
Orgány LK

 1. Orgány LK jsou:
  1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
  2. předsednictvo jako orgán výkonný,
  3. předseda jako orgán statutární,
  4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 2. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem LK. Valná hromada je složena ze všech členů LK starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem LK, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
  2. Valnou hromadu svolává k zasedání předsednictvo nejméně jedenkrát do roka.
  3. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  4. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   1. schvalovat, měnit či rušit Stanovy spolku,
   2. volba a odvolání předsednictva a volba a odvolání předsedy,
   3. schválení výsledku hospodaření,
   4. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
  5. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
  6. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
  7. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
  8. Zasedání valné hromady řídí předseda LK nebo pověřený člen předsednictva.
  9. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu LK, a to na požádání.
 3. Předsednictvo
  1. předsednictvo klubu je výkonným orgánem v době mezi valnými hromadami,
  2. je tvořeno 3 členy tj. předsedou, tajemníkem a jedním členem předsednictva,
  3. rozhoduje o přijetí nového člena klubu a o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
  4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
  5. organizuje a řídí činnost LK
  6. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku LK,
  7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
  8. předseda a tajemník zastupuje spolek před úřady a veřejností samostatně, vykonává usnesení valné hromady a předsednictva.
 4. Předseda
  1. Předseda je statutárním orgánem LK. Předseda jedná jménem LK, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a předsednictva. V případě, že předseda jedná jménem LK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit LK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2. Podpisové právo za LK má předseda - podepisuje jménem LK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu LK připojí svůj podpis a razítko klubu.
  3. Funkční období předsedy je čtyřleté.
 5. Kontrolní komise
  1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti LK řádně vedeny a vykonává-li LK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy.
  2. Kontrolní komise má tři členy, členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu.
  3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.
  4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům LK.
  5. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření LK , popř. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů.
  6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu orgány LK (předsedu, předsednictvo a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání).

IV.
Členství

 1. Vznik členství:
  1. Řádným členem LK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností LK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy LK. Členství od 10-ti let je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce a po dohodě trenérem LK dle fyzických předpokladů jedince.
  2. O přijetí za řádného člena rozhoduje předsednictva na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství.
  3. LK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí předsednictvo, a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich představenstvo prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
  4. Údaje o členech LK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je LK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v LK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 2. Členská práva a povinnosti
  1. Členská práva:
   1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti LK,
   2. být informován o činnosti LK,
   3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
   4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti LK,
   5. ukončit kdykoli své členství,
   6. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady osobně, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
   7. volit a být volen do všech volených orgánů LK za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
  2. Členské povinnosti:
   1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti LK,
   2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy LK a základní normy sportovního chování,
   3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů LK,
   4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží LK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno LK.
   5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v LK, pokud o tom příslušný orgán LK podle stanov rozhodl,
   6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 3. Zánik členství
  1. Členství v LK zaniká:
   1. vystoupením člena na vlastní žádost,
   2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
   3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů LK, usnesení a rozhodnutí orgánů LK nebo jiných členských povinností,
   4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
   5. zánikem LK bez právního nástupce.
 4. Zánik členství vyloučením
  1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou LK poskytl.
  2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě představenstvu, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
  3. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.
Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku LK jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,
  4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, apod.,
  6. dary.
 2. Nakládání s majetkem:
  1. za hospodaření a správu majetku je odpovědný předseda klubu a předsednictvo,
  2. účetním obdobím je kalendářní rok,
  3. je-li VH odsouhlaseno rozpuštění klubu, bude jeho jmění po zaplacení všech závazků rozděleno způsobem, který určí VH.

VI.
Závěrečné ustanovení

 1. Právní poměry a řešení sporů:
  1. právní poměry klubu a vnitřní a vnější vztahy se řídí stanovami klubu a právním řádem České republiky,
  2. případné vnitřní či vnější spory budou řečeny především smírnou cestou.
 2. Spolupráce s jinými subjekty:
  1. klub je oprávněn v rámci své činnosti uzavírat dohody s jinými subjekty, pokud to neodporuje zákonům České republiky, stanovám klubu nebo již uzavřeným platným smlouvám,
  2. klub je oprávněn spolupracovat s jinými občanskými sdruženími, státními orgány a organizacemi, jakož i s jinými subjekty na základě rovnoprávnosti a oboustranné výhodnosti.
 3. Platnost a účinnost stanov:
  Stanovy LK Dominik jsou závazným dokumentem pro všechny členy klubu. Tyto stanovy nabyly platnosti dnem schválení na valné hromadě LK dne 17.1.2015 (doplnění 27.6.2015, změna 25.1.2020) a účinnosti dnem zapsání změn do veřejného rejstříku.

V Pardubicích dne 25.1.2020.